Verksamheten

Få hjälp att bryta ditt destruktiva liv

Många kvinnor som levt i en miljö som har varit destruktiv eller dysfunktionell i många år har utvecklat problem såsom: medberoende,     ätstörningar, varit utsatta för övergrepp och fysisk/psykisk misshandel, missbruk, destruktiva relationer till män, låg självkänsla. Personalen arbetar med attityder, relationer till andra kvinnor och tilliten till oss själva. 

matsal

Vi arbetar med problematiken på ett professionellt och seriöst sätt där vikten ligger på att ge den enskilde individen bra och kvalificerad vård. Många kvinnor har blivit kränkta av män både psykiskt och fysiskt och har lärt sig att anpassa sig efter män för att inte fara ännu mer illa. Att leva i en relation där det förekommer psykisk/fysisk misshandel är att leva i yttersta förnedring och är oerhört skamfyllt.

Kvinnohemmet Rosen arbetar utifrån missbruk och våld som två huvudproblem, och syftet med att arbeta med destruktiva relationer där det förekommer våld är att ge gästerna kunskap om vilka mekanismer som styr en destruktiv relation. Det kan handla om makt, kontroll, skam och skuld. Gästerna får hjälp att se vilka drivkrafter som gör att de stannar kvar i relationen.

Målet är att kvinnorna med kunskap, insikt och bearbetande behandling ska återvinna sin självkänsla, tron på sin egen förmåga och därmed kunna bryta sitt destruktiva relations- och livsmönster. Behandlingen ger kvinnorna möjligheten att påbörja arbetet med att bygga upp sin egen identitet igen och få friheten att ta ansvar för sina egna behov och känslor.

vardagsrum

Kvinnohemmet Rosen vänder sig enbart till kvinnor på deras villkor för att helt anpassa sig efter kvinnans behov. Kvinnohemmet Rosen utgår från varje kvinnas behov och möjligheter att åstadkomma en personlig förändring. Kvinnohemmet Rosen anpassar också behandlingsinsatsen med hänsyn till hur långt in i beroendet var och en kommit och vilka konsekvenser som beroendet fört med sig. Kvinnor behöver oftare längre behandling eftersom övergrepp och misshandel är vanligt som en del av problematiken.

Hos oss får kvinnorna möjlighet till professionell hjälp att hantera dessa problem, annars är det stor risk att de faller tillbaka i missbruk.ar också behandlingsinsatsen med hänsyn till hur långt in i beroendet var och en kommit och vilka konsekvenser som beroendet fört med sig. Kvinnor behöver oftare längre behandling eftersom övergrepp och misshandel är vanligt som en del av problematiken.

Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv, och har en individuell vårdplanering där var och ens behov, önskemål och intressen tillvaratas.

Relationsveckan….

Helhetsfokus. Att bryta destruktiva livsmönster. Terapin kombinerar arbete med beteenden i vardagen med djupgående känslomässig bearbetning, vilket leder till tydliga och varaktiga förändringar.

Det är en terapi som hjälper personer med:

• Relationsproblem: Konflikter och gräl, svårigheter att etablera långvariga relationer, ambivalens (”ska jag stanna eller gå?”) och liknande bekymmer.

• Känslomässiga besvär såsom: Bristande självkänsla, nedstämdhet, social ångest, ilskeproblem

• En jobbig barndom som gör sig påmind genom känslor, rädslor och destruktiva beteendemönster.

• Hur destruktiva beteendemönster utvecklas när ett barns behov inte blir mötta.

• Hur även ”mindre” brister i uppväxtmiljön kan få bestående konsekvenser för vuxenlivet. Exempel kan vara föräldrar som arbetar för mycket, eller som fokuserar på bestraffning istället för kärlek och uppmuntran.

• Varför det kan vara så svårt att förändra beteende- och relationsmönster.

• Varför människor ofta väljer en partner som på något sätt liknar föräldrarna eller familjesituationen.

• Hur det kommer sig att samma konflikter kan upprepas gång på gång i relationer (parrelationer såväl som vänskapsrelationer).

• För att förändra sådana här mönster behöver man: Kartlägga vad som händer i vardagen, ändra tankar och beteenden, och möta de underliggande känslorna.  Återbesöka det barn man var, med detta menas att minnas vad som hände, och låta känslorna komma fram till hundra procent.

 

1. Fas ett innebär att bli medveten.
2. Fas två innebär att vända försvaren. Det vill säga agera annorlunda eller tvärtemot i situationer där man tidigare varit påverkad av ett försvar. 
3. Fas tre innebär att möta känslor, det integrationsterapi kallar barndomssmärtan.

1. Att bli medveten
2. Att agera annorlunda
3. Att uppleva barndomstraumat

- Läs mer om det destruktiva mönstret
- Läs mer om de tolv stegen

Du som kvinna behöver någon som förstår dig

 Kvinnohemmet Rosen vänder sig enbart till kvinnor på kvinnors villkor för att helt anpassa sig efter kvinnans behov. Kvinnohemmet Rosen utgår från varje kvinnas behov och möjligheter att åstadkomma en personlig förändring. Vi anpassar också behandlingsinsatsen med hänsyn till hur långt in i beroendet var och en kommit och vilka konsekvenser som beroendet fört med sig.

Kvinnor behöver oftare längre behandling eftersom övergrepp och misshandel är vanligt som en del av problematiken.

På Kvinnohemmet Rosen får kvinnorna möjlighet till professionell hjälp att hantera dessa problem, annars är det stor risk att kvinnorna faller tillbaka i missbruk. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. Kvinnor som har gått in i ett beroende har mycket svårare än män att be om hjälp. Skammen och föraktet från kvinnan själv och från samhället skapar ett inre förnekande och motstånd. Kvinnor lyckas ofta skickligt dölja sitt beroende. 

Kvinnors problematik yttrar sig ofta med svårigheter såsom: