Sollentuna Kommun

Kvinnohemmet Rosen AB har använts för placering för kvinna född 1977 från Sollentuna Kommun. Placeringen startade i december 2021 och avslutades planerat i januari 2022.

Inför placering

Inför placering eftersökte vi ett behandlingshem med kompetens att ta emot en kvinna med komplex samsjuklighetsproblematik. Vi sökte ett behandlingshem som kan arbeta med beroendetillståndet och med de bakomliggande orsakerna till att beroendet uppstod och varför hon haft svårt att uppnå stabil drogfrihet över tid. Vi sökte även ett ställe som har kompetens att arbeta med personliga trauman och som kan ombesörja en adekvat utslussning efter en tids behandling. 

Kvinnohemmet Rosen AB visade sig uppfylla de kriterier som vi ansåg behövas för att ge kvinnan den vård som ansågs nödvändig. Då socialtjänstens tidigare insatser inte hade tillgodosett kvinnans behov var det viktigt att vi noggrant valde behandlingshem för henne för att i minska risk för ett misslyckande. Det gick smidigt att få till ett informationssamtal över telefon med ansvarig på behandlingshemmet. 

Placeringen

Vid placeringens start visade Kvinnohemmet Rosen prov på flexibilitet och anpassning. Kvinnan var i dåligt psykiskt skick efter avgiftning på sjukhus. Hon var rädd och ambivalent inför att genomgå behandling och vistas en längre tid på ett behandlingshem. Vid ankomst klarade hon inte av grupper av människor. Då Kvinnohemmet Rosen bedriver behandling i grupp såg socialtjänsten detta som en stor utmaning. Personal på Kvinnohemmet Rosen närmade sig dock kvinnan på ett respektfullt sätt och kunde validera hennes rädsla och ambivalens och lyckades anpassa så hon sakta kunde komma in i gruppen och i behandlingen. På relativt kort tid hade en trygghet skapats och kvinnan kunde bryta sin isolering och blev en viktig del av kollektivet. Vi tycker att det var mycket bra av Kvinnohemmet Rosen att anpassa och ge kvinnan den tid hon behövde. De såg vad hon behövde och lät henne vara samtidigt som de höll henne med eget behandlingsarbete och individuella samtal. Senare i behandlingen har kvinnan vid några tillfällen övervägt att lämna behandlingshemmet. Då har personal fångat upp henne på ett bra sätt och hon har stannat kvar. Vid ett specifikt tillfälle lämnade kvinnan Kvinnohemmet Rosen. Hon fick genast ett ultimatum från personal som på ett rakt sätt gjorde klart vad som var gällande. Kvinnan valde att återvända till behandlingshemmet omgående vilket sannolikt berodde mycket på hur personalen hanterade avvikelsen. 

Konsultläkare

Det som också har fungerat bra och varit tryggt är Kvinnohemmet Rosens konsultläkare/psykiater. Kvinnan stod på läkemedel på grund av psykisk sjukdom och psykiatrisk diagnos. Här har Kvinnohemmet Rosen helt skött detta utan att placerande socialtjänst har behövt beblanda sig. Kvinnan har även uppskattat läkaren och känt tillit. 

Uppdrag, månadsrapporter och samarbete

Under hela placeringstiden har Kvinnohemmet Rosen skickat utförliga månadsrapporter till socialtjänsten. Det har varit lätt att få kontakt och boka tider och genomföra uppföljningar. Kvinnohemmet Rosen har jobbat helt enligt de uppdrag som socialtjänsten har lämnat och de har varit lätta att samarbeta med under hela placeringen. Inför utslussning har nya uppdrag lämnats och det har varit friktionsfritt även där att komma överens om upplägg och dygnskostnader. 

Vid placeringens slut

Vid placeringens slut har Kvinnohemmet Rosen summerat hela behandlingstiden samt noterat vad kvinnan har för kvarstående behov i en slutrapport. En stor fördel med Kvinnohemmet Rosen är att det är ett väl etablerat behandlingshem i orten Storvik, Sandvikens kommun. De har upparbetade samarbeten med folkhögskola och hyresvärdar vilket underlättar vid utslussning och avslut i de fall där klienter inte vill återgå till sin forna hemkommun. 

I vårt ärende avslutades placeringen i samband med att kvinnan började på utbildning på den närliggande folkhögskolan och flyttade till eget boende på orten, en lägenhet som hon fått hjälp av Kvinnohemmet Rosen att ordna. Hon går i Kvinnohemmet Rosens eftervård i ett år som anpassas efter hennes behov.  

Sollentuna 2022-02-10

Annika Bylander
Socialsekreterare
Vuxenenheten beroende, relationsvåld och socialpsykiatri
08-579 21 302
annika.bylander@sollentuna.se